MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen skal, sammen med skolelederen, fastlægge rammerne for løsning af skolens opgaver.

 
Skolebestyrelsesmedlem:

Som medlem af skolebestyrelsen kommer man tæt på skolens hverdag og opnår indsigt i og indflydelse på, hvordan hele skolens virke og dagligdag hænger sammen.

I lighed med andre tillidsposter stiller man op for at få indflydelse på det, man finder betydningsfuldt. Det gælder både de nære forhold, som ønsket om at følge aktivt med i sine børns liv, og ønsket om at opnå indflydelse på den lokale skole i al almindelighed.

Som forælder i en skolebestyrelse er det ikke en forudsætning at have stor faglig indsigt i skoleforhold. Forældrene er lægfolk, som giver deres mening til kende som forældre til børn på skolen. I begyndelsen kan det måske være svært at overskue, hvordan det daglige arbejde er organiseret for skolens mange brugere og få øje på betydningen for den enkelte elev. Men efterhånden får man mere indsigt, og arbejdet bliver både sjovt og spændende, når man oplever en reel indflydelse på skolens udvikling.

Som lægmand har man oven i købet den fordel, at man ser på skolen med friske øjne og ikke er bundet af eventuelle gamle, fastgroede traditioner. Skolens leder og medarbejdere har måske arbejdet på samme skole i en længere årrække og fundet et mønster, de trives med. De er ikke automatisk indstillet på selv at tage initiativ til forandringer. Her ligger en stor opgave for skolebestyrelsen. Hvad trænger til at blive justeret, ændret eller forbedret? Måske i takt med nye pædagogiske ideer, udviklingen i lokalsamfundet og lignende.

Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har forældrene mulighed for at sætte skolen i et nyt perspektiv.


Skolebestyrelsens sammensætning:

Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to repræsentanter for lærerne og de øvrige medarbejdere samt to elevrepræsentanter. Skoleleder og viceleder varetager sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret.

Skolebestyrelsens arbejde:

Skolebestyrelsen afholder ordinære møder en gang om måneden - dog ikke i juli. Møder udover dette afholdes, når det ønskes af formanden eller en 1/3 af bestyrelsen.

Skolebestyrelsens formand:

Skolebestyrelsens formand har til at opgave at udfærdige en dagsorden til hvert møde. Skolebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter mødet, underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Det anbefales, at formanden jævnligt holder møde med skolelederen i forbindelse med udarbejdelse af dagsorden samt for at sikre sig viden om emnerne, der skal forelægges bestyrelsen.

Skolebestyrelsens kompetencer:

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

 • Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
 • Samarbejde mellem skole og hjem.
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
 • Fælles arrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik med videre.
 • Skolefritidsordningens virksomhed.
 • Brug af skolen uden for normal skoletid.

Skolebestyrelsen godkender:

 • Skolens budget inden for de rammer, der er fastlagt for skolen.
 • Undervisningsmidler.
 • Fastsætter ordensregler.
 • Om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i de ældste klasser og fastsætter principper herfor.

Udtalelser fra skolebestyrelsen:

 • Skolebestyrelsen skal udtale sig til kommunalbestyrelsen om ansættelse af lærere, ledere og pædagoger.
 • Skolebestyrelsen kan udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.
 • Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen eller forvaltningen forelægger den.
 • Skolebestyrelsen skal afgive årlig beretning.

Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med hele skolens virksomhed, herunder:

 • Indhold og omfang af undervisningen fra 0. til og med 10. klasse.
 • Specialundervisningen.
 • Fritidsundervisningen.
 • Skolefritidsordningen (SFO).
 • Voksnes deltagelse i undervisningen og kulturcenteraktiviteter.
 • Alt, der er knyttet til skolen i følge Folkeskolelovens §3. Skolens bygninger og inventar hører også under skolebestyrelsens tilsynspligt.

 

Skolebestyrelsen kan opfordre til nye forsøgs- og udviklingsarbejder på skolen.

Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til lokale læseplaner for de enkelte fag og på den måde få indflydelse på indholdet i undervisningen.

Skolebestyrelsen har ret til at godkende eller afvise alle undervisningsmidler, der foreslås benyttet i undervisningen.

 

Årets gang i skolebestyrelsen:

Januar: Årsberetning, regnskab/budget.

Februar: Godkendelse af budget. 

Marts: Skoleårets planlægning.

April: Skoleårets planlægning, eventuelt ansættelse af nye lærere, regnskab/budget.

Maj: Skoleårets planlægning, fagfordeling, eventuelt ansættelse af nye lærere.

Juni: Skoleårets planlægning.

August: Kommende budget, status på skoleårets planlægning, regnskab/budget.

November: Evaluering af virksomhedsplan.

December: Regnskabsvurdering.

Skolebestyrelsen er repræsenteret i følgende udvalg:

 • Kontaktudvalget
 • Fritidsudvalget
 • Fritidsklubbens bestyrelse
 • Foreningen "Skole og Samfund"
 • Ansættelsesudvalg
 • Diverse "ad hoc" udvalg

Ressourcer:

Kompetenceplan og håndbog, skoleområdet, Odense Kommune
Se nærmere på: 
Odense Kommunes hjemmeside

Se yderligere oplysninger på: 
"Ministeriet for Børn og Undervisning"s hjemmeside
Skolebestyrelsen Hæfte 1: "Hvorfor og hvordan?"